Το τμήμα της INTERMED έχει αντικείμενο την παροχή ευρύτατου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων-πελατών και αποτελεί τον κύριο άξονα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Συνοπτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής:

 α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. υποστηρίζει με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, την υπαγωγή των επενδυτικών και ερευνητικών δράσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού τομέα σε επιδοτούμενα εθνικά ή και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

β) Επενδυτικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ:

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε τα τελευταία έτη, υλοποιώντας την δέσμευσή της για συνεχή ανανέωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα των έργων που αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως από Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Στα πλαίσια αυτά προσφέρει τις παρακάτω ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε υποψήφιους επενδυτές όσον αφορά την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων:

 • Μελέτη και σχεδί414336 O3SSc6htHbY.imgαση του έργου από μηχανικούς της εταιρίας.
 • Αξιολόγηση προτεινόμενων προμηθευτών και εξοπλισμού και υποβολή σχετικών προτάσεων προς τον υποψήφιο επενδυτή.
 • Σύνταξη και υποβολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της αίτησης για την έκδοση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή της εξαίρεσης από την υποχρέωση έκδοσης, ανάλογα με την προβλεπόμενη ισχύ της εγκατάστασης.
 • Σύνταξη και υποβολή της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.
 • Κατά την πορεία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ανάλογα με το πώς κρίνει η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, εκπόνηση είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ) Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη Φορέων του Δημοσίου:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη και σχεδίαση προγραμμάτων φορέων του δημοσίου.
 • Παρακολούθηση κατά την υλοποίηση.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών.

δ) Διαχειριστικά Συστήματα:

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν την Μελέτη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων, όπως:

 • Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
 • Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14000 και EMAS.
 • Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) κατά ISO 22000.
 • Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων κατά ΕΛΟΤ 1801.
 • Κοινωνικής Ευθύνης κατά SA 8000, κ.λ.π.

Newsletter