Επιλέξιμοι φορείς:

Tο πρόγραμμα Jeremie ("Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") απευθύνεται σε ελεύθερους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής πριν εξαιρέσεων, οι οποίες μπορούν να βρεθούν εδώ (από την πρόσκληση - οδηγό της Alpha Bank). Τα επιλέξιμα ΚΑΔ των επιχειρήσεων μπορούν να βρεθούν εδώ. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται αθροιστικά από τις εν λόγω επιχειρήσεις είναι οι εξής:

Είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως:

απασχολούν έως 50 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 10 εκατ.

Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».


Ύψος Δανείου:

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως 250.000€.

Επιτόκιο:

Λόγω συμμετοχής της δανειοδοτούσας Τραπέζας στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του αρχικού προσφερόμενου δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κατά συνέπεια το μέγιστο επιτόκιο τελικώς ανέρχεται σε:

  • 3,75% για πλήρως καλυμμένα δάνεια.
  • 3,95% για μερικώς ή πλήρως ακάλυπτα δάνεια.

Διάρκεια:

Εώς 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένου της περιόδου χάριτος (έως 24 μήνες για Alpha Bank, για μέγιστη διάρκεια δανείου και ως 6 μήνες για ETE με καταβολή μόνο τόκων).

Χρηματοδοτικό Σχήμα:

30-40% ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο ποσό δανειοδότηση.