Βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

• Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, της ενέργειας κ.λπ.
• Προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις.
• Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών / στρατιωτικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
• Αναπλάσεις και διαμορφώσεις χώρων και υποδομών για επιχειρηματικές δραστηριότητες.
• Προώθηση της οικονομίας της γνώσης μέσω δημιουργίας πανεπιστημιακών κτιρίων.
• Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
• Ενίσχυση της κινητικότητας.
Ειδικά για την ικανοποίηση/συμβολή των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 7 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης, «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Στον εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται δράσεις και επιμέρους προγράμματα:
 • περιβαλλοντικής προστασίας.
• ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• κοινωνικής μέριμνας.
• αστικής ανάπτυξης και παρεμβάσεις βελτίωσης των αστικών μεταφορών.
• ανάπτυξης της υπαίθρου με γνώμονα τη διαφύλαξη του γεωγραφικού χώρου και την ανάδειξη των μοναδικών γεωφυσικών χαρακτηριστικών του (τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το Γεωργικό Ταμείο).

Λοιπές προϋποθέσεις και όροι που πρέπει σωρευτικά να πληρούνται από το υποψήφιο έργο αστικής ανάπτυξης βάσει του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου:
1. Να εντάσσεται σε ή να υποστηρίζεται από ΟΣΑΑΑ, όπως αυτά ορίζονται από την υπ.αριθμ. 6646/ΓΓΕΑ 20306/09-04-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της χωρικής αρμοδιότητας του ΤΑΑΚΜ.
2. Να υποβάλλεται από Υποψήφιο επιλέξιμο φορέα.
3. Ο Υποψήφιος επιλέξιμος φορέας ή το υποψήφιο έργο να μην περιλαμβάνει την δημιουργία και την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως venture capital, loan and guarantee funds.
4. Η αίτηση για χρηματοδότηση να μην αφορά σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου έργου.
5. Το άθροισμα όλων των ταμειακών ροών που παράγει το έργο (project cash flows) (από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες) σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβληθεί και προτού εφαρμοστεί σε αυτές κάποιος συντελεστής προεξόφλησης, να είναι θετικό.
6. Η συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 10% του συνολικού κόστους επένδυσης.
7. Η συμμετοχή δανειακών κεφαλαίων από τρίτους να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 10% του συνολικού κόστους επένδυσης.
8. Η εισφορά σε είδος από τρίτες πηγές να μην υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους επένδυσης.
9. Το 100% των κονδυλίων που χορηγούνται από το ΤΑΑΚΜ στο έργο αστικής ανάπτυξης πρέπει να έχει εκταμιευτεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 30 Ιουνίου 2015.