«Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016»

Εισαγωγή

Δημοσιεύτηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.06.2016) με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι και 45% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης.

Δικαιούχοι

- Ατομικές επιχειρήσεις

- Εμπορικές εταιρίες

- Συνεταιρισμοί

- Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

- Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

- Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

- Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Όροι & Προϋποθέσεις Υπαγωγής

Η ίδια συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί και με εξωτερική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους και δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσηςορίζεται ως εξής:

 1. 1.για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,
 2. 2.για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters) στο ποσό των 250.000 ευρώ,
 3. 3.για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ και
 4. 4.για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) στο ποσό 50.000 ευρώ.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

üΔημιουργία νέας μονάδας.

üΕπέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

üΔιαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα-υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι τουλάχιστον 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προηγούμενου έτους.

üΘεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι μεγαλύτερες από τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων ετών.

üΑπόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού για αγορά εγκατάστασης επιχείρησης που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου.

Ενδεικτικά για τον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας ενισχύονται τα κάτωθι επενδυτικά σχέδια:

 1. 1.Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15MW
 2. 2.Μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 3. 3.Υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW
 4. 4.Παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 5. 5.Ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 6. 6.Παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

Ενδεικτικά για τον τομέα του τουρισμού, ενισχύονται οι επενδύσεις που αφορούν τα εξής:

üΊδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*

üΕκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού

üΕπέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν παύσει την λειτουργία τους, εφόσον αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*

üΊδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*

üΊδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

üΣύνθετα τουριστικά καταλύματα όπως ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155)

üΕγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, spa, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κλπ)

üΕγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο από clusters

üΊδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να καθοριστούν οι γεωγραφικές περιοχές οι οποίες θα εξαιρούνται από τους περιορισμούς των παραπάνω προϋποθέσεων που αφορούν τις ενισχυόμενες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

Για τον τομέα της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας καθορίζονται επίσης με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις σχετικά με την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των τομέων αυτών.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού:

üΚατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70%. Για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν παραπάνω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

üΑγορά υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού παραγωγικής μονάδας, που έχει παύσει τη λειτουργία της υπό την προϋπόθεση ότι τα μηχανήματα δεν είναι παλαιότερα των 7 ετών και η ενισχυόμενη επιχείρηση είναι ΜΜΕ.

üΑγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης

üΤα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με τον όρο ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

üΟι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού:

üΜεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.

üΣυστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

Μισθολογικό Κόστος

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

üΤο επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση των ΕΜΕ στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

üΗ πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

üΚάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο 3 έτη από την πλήρωσή της για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων δύνανται να ενισχυθούν τα εξής:

üΕπενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

üΔαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

üΔαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ

üΔαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ

üΔαπάνες για cluster καινοτομίας

üΕπενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

üΕπενδυτικές δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας

üΔαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Είδη Ενισχύσεων

 1. 1.Φορολογική απαλλαγή:   απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών,   τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία,   από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 2. 2.Επιχορήγηση:δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
 3. 3.Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης:κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έτη
 4. 4.Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης:   κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο
 5. 5.Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 6. 6.Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

 

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων

Από τη 01.01.2017 ισχύει πλέον ο αναθεωρημένος Χάρτης Πληροφοριακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης που θα κυμαίνονται από 10%-55%. Τα νέα ποσοστά ενισχύσεων διαμορφώνονται πλέον σύμφωνα με το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι 5.000.000€, για κάθε επιχείρηση 10.000.000€ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων 20.000.000€.

Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες, δύνανται κατά περίπτωση να διεκδικήσουν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης ή βελτιωμένες ειδικές παροχές:

ü  Εξωστρεφείς: ΜΜΕ, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους (δηλ. λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους) τουλάχιστον κατά 10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής ή κατά 5% τουλάχιστον, εφόσον 3 χρόνια πριν την αίτηση υπαγωγής οι εξαγωγές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 70% του κύκλου εργασιών σε αξία.

ü  Καινοτόμες: ΜΜΕ, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

ü  Ανεξάρτητες ΜΜΕ που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης μετά τις 22.06.2016 (δημοσίευση Ν. 4399/16)

ü  Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους τουλάχιστον κατά 10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής

ü  Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

ü  Κλάδοι Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής

ü  Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.

Καθεστώτα Ενίσχυσης

Πίνακας Καθεστώτων Ενίσχυσης

Αξιολόγηση


Ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, η αξιολόγηση διενεργείται είτε με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.

Έναρξη Εργασιών

Αυστηρά και με ποινή απένταξης μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.


Για την εκτυπώσιμη μορφή του ενημερωτικού σημειώματος, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Newsletter