Απρ 01 2016

Η εταιρία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει συντάξει ένα απλοποιημένο ερωτηματολόγιο προαξιολόγησης των κριτηρίων ένταξης για τα εξής προγράμματα:

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Για να ενημερωθείτε εάν συγκεντρώνετε την επαρκή βαθμολογία για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ παρακαλούμε όπως έρθετε σε επαφή μαζί μας, έτσι ώστε να σας αποστείλουμε το Τεστ Επιλεξιμότητας της εταιρίας μας και να λάβετε άμεσα τη δωρεάν προαξιολόγηση του επενδυτικού σας πλάνου.

Newsletter